Vài nét về Gia phả học

(11/08/2023 14:37:50)

Gia phả học là một ngành của khoa học lịch sử. Sử sách ghi lại những sự kiện của đất nước, Gia phả ghi lại những sự kiện của gia đình và dòng họ. Đối tượng của gia phả học là gia đình và dòng họ. Gia phả học có mối quan hệ và sự tác động qua lại của với các môn khoa học về con người...

Gia phả học và việc nghiên cứu gia phả ở Việt Nam

(10/07/2023 15:22:27)

Ngành học này đang được phát triển ở khắp nơi trên thế giới do xã hội và nhiều người trong xã hội nhận thấy gia phả là tài liệu quý không chỉ cho các gia đình, dòng họ mà còn cho nhiều ngành học khác.

Nghề và ngành, môn và khoa đối với gia phả hiện nay là gì?

(15/05/2023 17:58:50)

Ngành nghề xuất hiện từ cuộc sống thực tiễn. Mục tiêu là tạo ra, sản xuất ra sản phẩm để nuôi sống con người. Mục đích thương mại làm giàu là bước phát triển sau đó.

Gia phả học cho mọi gia đình

(13/09/2022 20:50:54)

Ngày nay, để góp phần chấn hưng đạo đức xã hội, chúng ta cần phải nâng cao hơn nữa giáo dục gia đình. Mỗi gia đình phải tự mình thiết lập riêng một cốt cách giáo dục riêng cho các thế hệ.

CÁCH DỰNG BỘ GIA PHẢ HOÀN CHỈNH

(28/08/2022 20:16:35)

Để giúp bạn đọc có thể tự mình thực hiện việc dựng một bộ gia phả hoàn chỉnh, chúng tôi giới thiệu cuốn sách

Bố cục hợp lý của bài phả ký

(28/08/2022 20:02:04)

Phả ký là lịch sử tổng hợp, toàn diện, chi tiết của một dòng họ (thực tế là của một chi họ); theo lối văn viết sử, gãy gọn, trong sáng, chọn chữ chính xác...

Sự ra đời của cây tộc phả

(28/08/2022 19:44:23)

Gia phả học hiện nay được phát triển chưa từng thấy, từ các báo chí chuyên ngành đến các site trên Internet, đều có những chương trình tìm hiểu về gia phả...

Những điều cần biết về dòng họ khi dựng phả

(25/08/2022 11:16:17)

Các việc nêu sau đây là đúc kết của nhiều năm nghiên cứu và thực hành gia phả của Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP Hồ Chí Minh. Có ba vấn đề mà chúng ta cần biết...

Gia phả học trong nền văn hóa dân tộc

(14/08/2022 13:50:43)

Trách nhiệm chung lo giữ gìn bản sắc văn hóa là của xã hội, trong đó có dòng họ, trước hết là trách nhiệm của ông bà cha mẹ, lớp người đương thời là hết sức nặng nề to lớn...